Domy z pozwoleniem na budowę


Krótka lista dokumentów jakie musisz posiadać, aby zgodnie z prawem wybudować i zamieszkać w swoim domu:

 • wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzja o Warunkach Zabudowy,
 • dokument potwierdzający Twoje prawa do nieruchomości,
 • mapa zasadnicza do celów projektowych,
 • oświadczenia/warunki o możliwości przyłączenia obiektu do sieci mediów, (prąd, woda, kanalizacja, gaz), 
 • projekt budowlany,
 • pozwolenie na budowę,
 • dziennik budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy,
 • zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych,
 • zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych,
 • decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Oczywiście musisz zacząć od spraw formalnych, czyli musisz sprawdzić czy nieruchomość na której chcesz postawić dom nie posiada istotnych z Twojego punktu widzenia ograniczeń. Wydział Planowania Przestrzennego, a w miejscowościach mniejszych ogólny dział budownictwa. Tam możesz zapoznać się z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, który określa jaką inwestycję na danej działce można zrealizować. odległości od granic, drogach komunikacji, zjazdach na działkę. Niektóre plany są bardzo szczegółowe i określają  obowiązkowy kolor elewacji i dachu, rodzaj pokrycia dachu, wysokość ogrodzenia i jego rodzaj.   

Jeśli Urząd na którego terenie administracyjnym znajduje się działka,  posiada aktualizowane na bieżąco strony internetowe, to takie informacje możesz uzyskać bez wychodzenia z domu.

Jeśli dla tej konkretnej nieruchomości, nie ma opracowanego MPZP (Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego) musisz wystąpić o wydanie WZ (Warunków Zabudowy). Nie musisz być właścicielem nieruchomości, nie musisz nawet posiadać umowy przedwstępnej dotyczącej nieruchomości występując o taki dokument. Wnioski takie znajdują się w odpowiednich Urzędach i najczęściej można je również pobrać  drogą elektroniczną ze stron internetowych właściwych terytorialnie Urzędów.  

pexels cottonbro 6568679 1

Wniosek o wydanie decyzji o WZ zawierać informacje o:

bez pozwolenia
 • planowanej powierzchni zabudowy wraz z wyszczególnieniem powierzchni użytkowej, a także informacje o budynku, (najlepiej dołączyć prosty szkic, rysunek lub  kilka wydruków  ze strony sprzedającego projekt),
 • przybliżonym zapotrzebowaniu na energię elektryczną, wodę, gaz, centralne ogrzewanie i inne media,
 • sposobie odprowadzania ścieków oraz odpadów,
 • sposobie odprowadzania wód opadowych,
 • lokalizacji wjazdów na nieruchomość oraz dostępie do drogi publicznej,
 • a także o obecnym uzbrojeniu działki w media.

Do wniosku powinny być dołączone  jako załączniki:

 • kopia mapy zasadniczej lub mapy katastralnej,
 • wyrys z mapy ewidencji gruntów, który wskazuje położenie działki oraz działek sąsiadujących,
 • określenie (opisowe i rysunkowe) inwestycji,
 • oświadczenie dostawców mediów o możliwości ich dostawy do planowanej przez Ciebie  nieruchomości,
 • mapa zasadnicza do celów projektowych oraz ostateczny wybór projektu  budowlanego.

Jeśli powyższe ustalenia są zgodne z Twoimi oczekiwaniami to czas na kolejny krok:

Musisz zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie mapy do celów projektowych. Tam będą naniesione wszelkie istniejące instalacje w obrębie Twojej działki, a na podstawie uzyskanych wcześniej warunków przyłączy wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych  oraz w oparciu o MPZP lub uzyskane WZ,  architekt naniesie lokalizację Twojego obiektu. Znajdzie się tam również zagospodarowanie działki, lokalizacja zjazdu, wrysuje drogę przyłączy mediów. 

Wykonanie całościowe projektu budowlanego możesz zlecić architektowi lub kupić gotowy,  oczywiście projekt musi być zgodny z MPZP lub WZ.

 Gotowe projekty  poddaje się adaptacji , którą to wykonuje architekt, a polega ona na spełnieniu wymogów określonych w wyżej wskazanych dokumentach. Zakres pracy obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania działki i określa położenie, obrys, układy budynku lub budynków, a także uzbrojenie działki, sposób dostawy mediów oraz odprowadzania ścieków i odpadów. 

bez pozwolenia 4

Wystąpienie o pozwolenie na budowę:

bez pozwolenia 2

Aby je uzyskać, należy złożyć stosowny wniosek w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta właściwym ze względu na położenie nieruchomości, do którego trzeba dołączyć:

 • projekt budowlany w 4 egzemplarzach,
 • potwierdzenie uprawnień posiadanych przez projektantów ,
 • oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzję o warunkach zabudowy, jeśli nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzeni.

Organ rozpatrujący wniosek  powinien  wydać  pozwolenie na budowę w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.  Niestety praktyka wskazuje, że przeciąga się to średnio do 3 miesięcy. Pozwolenie jest ważne przez 3 lata –  w tym terminie musisz rozpocząć budowę, inaczej utraci ono swoją moc prawną. 

Dziennik budowy i zgłoszenie rozpoczęcia budowy

Przepisy wymagają prowadzenia tzw. dziennika budowy w którym zapisuje się przebieg robót budowlanych, a także istotnych zdarzeń i okoliczności zaistniałych w ich trakcie. Ten obowiązek spoczywa na wybranym przez Ciebie kierowniku budowy. Dziennik budowy należy założyć  przed rozpoczęciem robót.

Ponadto zanim ruszą prace, należy zgłosić rozpoczęcie budowy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB),  składając tam oświadczenie i zaświadczenie kierownika budowy. W tych dokumentach kierownik budowy potwierdza, że przyjął obowiązki kierowania budową oraz, że jest wpisany na listę członków izby samorządu zawodowego. 

bez pozwolenia 1

Zakończenie prac budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

bez pozwolenia 3

Po zakończeniu prac należy złożyć w PINB  wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Do wniosku należy dołączyć:

 • dziennik budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności realizacji z projektem budowlanym,
 • protokoły potwierdzające prawidłowe funkcjonowanie instalacji,
 • kopie rysunków widniejących w projekcie budowlanym,
 • oświadczenie geodety o zgodności usytuowania budynku z projektem zagospodarowania działki,
 • potwierdzenie odbioru przyłączy od podmiotów zarządzających sieciami dostaw mediów.

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o Twoich potrzebach